Læringskernemodellen 

Et evalueringsredskab der integrerer SMTTE

I Ugla Insights har vi udviklet og anvender et evalueringsredskab, som vi kalder læringskernemodellen. Modellen er målrettet alle, der anvender SMTTE-modellen i deres arbejde fx undervisere, lærere og pædagoger.

Læringskernemodellens hovedfokus er evaluering af kerneopgaven. Modellens styrke er, at den integrerer og udfolder SMTTE modellen. Dermed får man overblik over, hvilke evalueringselementer, man skal inddrage, hvornår i processen.

Læringskernemodellen bruges til at styre evalueringsprocessen

Læringskernemodellen er bygget op af 3 faser. Den grønne ring er SMTTE-modellens elementer og den yderste hvide ring er de evalueringselementer man skal koble til hver fase:

  1. Planfasen: I planfasen planlægger man, hvad man vil evaluere på. Man arbejder med en dybdegående forståelse af konteksten og derudfra formulerer man et specifikt og kvalificeret fokus for evalueringen. På baggrund af dette tilrettelægger man sin evalueringsproces.
  2. Udtryksfasen: I udtryksfasen arbejder man med at fastlægge mål og tegn og indsamle dokumentation. Vi arbejder med tre typer mål: resultatmål, progressionsmål og procesmål. Det giver en tydelighed i hvordan man arbejder med og indsamler tegn på mål. Dokumentationen fastlægges så både typen og omfanget passer med de ressourcer man har til rådighed i dagligdagen.
  3. Indsigtsfasen: I indsigtsfasen arbejder man med den indsamlede dokumentation og ser på om man har opnået det man ville. Hvorfor er det gået som det er gået? Hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke og hvorfor? På baggrund af det indsamlede materiale diskuterer man hvad næste skridt skal være og beslutter hvad der skal integreres i arbejdet fremadrettet.

SMTTE-modellen er et didaktisk redskab som man fx bruger til at planlægge undervisningsforløb eller andre læringsforløb både indenfor børn og voksne pædagogisk område.