Hvorfor gør du som du gør?

UGLA INSIGHTS

Hvorfor gør dusom du gør?

Vi skal forstå praksis før vi kan ændre

Der er mange, der taler om kompetencer; dynamiske, fleksible, vedvarende og udvikling af kompetencer. Kompetencer er del af vores organisationer og vores ledelse, men hvad nu hvis, det er praksis, vi mangler at forstå før vi kan forstå vores behov for kompetenceudvikling?

Det er klart, at hvad vi kan gøre i praksis, hænger sammen med vores kompetencer, men den måde vi leder, og udvikler organisationer på, sker måske på en anden måde, hvis vi ser på praksis sammen med kompetencebehovet. Ofte er det omvendt. Ofte handler det i afsættet om vores kompetencer eller evner, som vores organisationer skal mestre – set i sammenhæng med en udvikling eller en omstillingsproces. Fx skriver Pernille Kræmmergaard beringende og klogt om de 10 evner, som din organisation skal mestre for at klare den digitale transformation (Kræmmergaard, 2019). Særligt interessant er evnen til arbejde sammen i økosystemet, altså hele ideen om at arbejde i et netværk af virksomheder og partnere. Men hvordan gør man? Hvad er det for en praksis? Og hvordan bliver det til en forandring i min praksis?

Det spændende er, når vi kobler vores rige, komplekse, foranderlige og flydende praksis med kompetencerne. Når vi begynder at undersøge, hvad vores kompetencer og handlinger henviser til i vores praksis, og hvilken mening vi tillægger vores kompetencer. Det begynder med, at vi tager os tid til at spørge hinanden: hvorfor gør du det på den måde? Og bagefter sige: jeg gør sådan her, fordi så tænker jeg, at dette sker.

Det er her, praksis bliver til mellem hænderne på os.

I forskningen omkring digital transformation (Vial, 2019) er der også rejst nye forskningsspørgsmål, der knytter sig til dette. Vial skriver, at det er mønstrene af uafhængige handlinger i praksis, der samler sig til evner i organisationerne. At det er handlinger, der er forankret i enkelte mennesker, og ikke evner eller kompetencer, der findes som råstof i en organisation. Det betyder, skriver Vial, at vi må studere naturen af det arbejde og den praksis, som aktørerne udfører, og på den måde forstå evner, kompetencer og kapabiliteter – både dem vi har, og dem vi mangler. På den måde kan vi også komme til at forstå og udtrykke de mekanismer og kræfter, der altid påvirker, men sjældent indgår i vores forandringsmodeller og modeller for omstilling.

Vial kalder dette for Microfoundations of dynamic capabilities.

Det kommer fra en kontekst af digital omstilling, men det lyder som om, det stikker dybere; vi tænker at det gælder omstillingsprocesser i det hele taget.

Forandring er ikke noget, der sker som følge af aktiviteter i en model, forandring skabes af mennesker, og det de gør, eller ikke gør ud fra deres fornuftige, følelsesfulde og øvrige tanker om, hvad der foregår. Derfor starter omstilling med spørgsmålet: hvorfor gør du, som du gør – og hvad kommer der ud af den praksis

Læs videre:

Kræmmergaard, P. (2019): Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for, Danmark: DJØF Forlag, 2. udg.

Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda, J og Strategic IS 28 (2019), 118-144; https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003


Agil praksis

UGLA INSIGHTS

Agil praksis

Innovativ evaluering er agil

Der er findes meget viden om agile projekter og agile metoder, hvor projektdeltagerne står op til korte møder, der ledes på en helt bestemt måde, og hvor man hele tiden inddrager aftagerne af projektets produkter eller processer. Her tænker vi fx på SCRUM-metoden. Den agile projekttilgang kommer fra it-domænet oprindeligt, hvor kloge mennesker indså, at man ikke kan lave it-projekter efter en prædefineret plan, som man følger uden at skele til, at man bliver klogere undervejs.

Men nu skrives der også om ‘agil forretning’ (Perking & Abraham, 2017) og samtidig agil udvikling af både forretningen og teknologien, hvor organisationer designes til at passes til en mere dynamisk verden, hvor it hele tiden redefinerer produkter og processer (Ross et al. 2019).

Det interessante er, at hvis man ser på praksis på mikro-niveauet, altså hvad det enkelte professionelle menneske foretager sig i praksis, så er det den løbende læring og indsigt, der konstant reformulerer formålet og meningen med det, der foregår.

Vi behøver ikke erfaringerne fra it-branchen for at se, at vi mennesker befinder os i en dynamisk virkelighed – uanset praksis eller arbejdsfelt. Vi er levende mennesker, og derfor konstant i gang med at forstå, bearbejde og handle i praksis, sammen med alle de andre levende mennesker.

Derfor tænker vi, at vores tilgang til omstilling, evaluering og situationsforståelse er agil. Den er ikke agil forstået som at vi stræber efter et agilt projekt eller en bestemt agil metode.

Vi deler tilgang med det agile manifest, fordi vi grundlæggende i vores egen praksis arbejder med en vedvarende opdatering af situationsforståelsen, inddragelse af ledere og medarbejdere, periodisering, fleksibilitet og mening – altid orienteret imod værdien af indsatsen.

Det er en konstruktiv – i betydningen ‘fortsat konstruerende’ – tilgang til praksis, baseret på vedvarende, nysgerrig og venlig reformulering af mening sammen med vores samarbejdspartnere.

Læs videre:

Perkin, N. & Abraham, P. (2017). Building the agile business through digital transformation. London, UK: Kogan Press Limited.

Ross, JW., Beath, CM., Martin Mocker. 2019. Designed for Digital. Cambridge, Mass, USA: The MIT Press


ugla insights situationsforståelse

Situationsforståelse

UGLA INSIGHTS

Situationsforståelse

Det fælles udgangspunkt for forandring

Christian Ørsted har skrevet en spritny bog fra i år, der hedder Fatale Forandringer. Der er mange interessante pointer om, hvordan man som leder kan splitte en organisation ad med sine uinformerede forandringsprocesser.

For os er den vigtige pointe sammenfattet i ordet ’situationsforståelse’.

Ikke bare situationsfornemmelse, men derimod en korrekt aflæsning af situationen for forståelse for den, skriver Ørsted (Ørsted, 2020:25). Dette budskab dukker op for os igen og igen igennem de forskellige historier og teorier, som Ørsted levende beskriver for læseren.

Det skræmmende ved betydningen af situationsforståelsen, og det er heller ikke en ny ting, er informations-asymmetrien mellem ledere og deres medarbejdere. Asymmetrien er som regel ikke skabt af onde hensigter i danske organisationer, og kunne ses at bunde i, at lederne har en anden praksis end medarbejderne, og organisationens opgaver må udføres af ledere og medarbejdere, der ikke altid ved præcis, hvad de andre ved. Som Pratt & Zeckhauser skriver, så ved medarbejdere tit mere om deres opgaver end lederne, mens lederne typisk ved mere om, hvad der skal opnås i forhold til organisationens mål (Pratt & Zeckhauser, 1985).

Banalt, men uhyggeligt svært at rumme og leve efter i praksis, fordi når en organisation står overfor en forandringsproces, er det vigtigt at forstå situationen, men hvem er det, der forstår hvilken situation?

Dette er også vigtigt for Ørsted, som vi læser hans bog: at det er både lederne og medarbejdernes situationsforståelse, der inddrages i omstillingsprocesserne.

Der er spændende at se, hvordan ledere og medarbejdere i den offentlige sektor erkender informations-asymmetrien, og hvordan de formår at udfolde og sam-skabe situationsforståelsen foran omstillingsprocesser, som vi har været inddraget i. På denne baggrund vokser den fælles situationsforståelse af praksis frem, og omstillingen rammesætter organisationen som en positiv kraft i praksis.

Læs videre:

Pratt, JW. & ZeckHauser, RJ. (1985). Principals and Agents: An Overview i Pratt, JW & Zeckhauser RJ. (eds.). Principals and Agents: The Structure of Business, Boston, USA: Harvard University Press, s. 1-37

Ørsted, C. 2020. Fatale Forandringer. People’s Press.


Usikkerhed

UGLA INSIGHTS

Usikkerhed

Noget er kun viden, hvis man kan være i tvivl om det

Nogle gange læser man noget, der får en til at standse op og tænke: hov, hvad var det? Når man læser, at Wittgenstein skriver, at noget kun er viden, hvis der kan være tvivl om det (Wittgenstein, 1969) så stopper man op. Kan det virkelig være sandt? Og er det vigtigt? Det næste man kan komme til at tænke på er, hvad der er relevant viden for ens praksis og lederskab.

Her gik man og troede, at det handlede om mængden af viden, om big data og al muligt. Christian Ørsted skriver, at såkaldte ‘evidens-ledere’ altid gerne lige vil have lidt mere viden, inden de beslutter sig for noget (Ørsted, 2020:116). At risikoen ved handling kan begrænses, hvis bare vi venter til, der er data nok. Men der er måske aldrig data og viden nok; COVID 19 har trænet alle i at træffe beslutninger i praksis uden viden.

Så hvad har Wittgenstein gang i?

Det er et uendeligt stort spørgsmål, men vi henter stor inspiration hos Wittgenstein i, at vi ikke kan tvivle om alt. Det vi ikke tvivler om, findes i vores praksis; vi forstår, noget af det, der foregår i vores praksis, vi forstår hvad der bliver sagt og gjort. Og hvis vi ikke forstår det, hvis der opstår tvivl, så stiller vi spørgsmålet til vores kollega eller leder: hvorfor gør du, som du gør, og hvad forventer du, der sker, når du gør sådan?

Der er med andre ord spilrum for tvivl i praksis og for at efterprøve, hvad vi selv forstår, og hvad andre forstår. Så der er mulighed for viden, når der er spilrum for tvivl i vores praksis. Og det er sikkert aldrig tilfældet, at der ikke er mere tvivl.

Hvis vi accepterer dette – spilrummet for tvivl som forudsætningen for viden, så følger der en anden realistisk praktikalitet: så må vi om end ikke omfavne, så acceptere og leve med usikkerhed i vores praksis.

Og når man er i gang med en omstillingsproces eller et projekt, så kan der opstå usikkerhed mange steder, som fremkalder tvivl, og dermed aktive, nysgerrige spørgsmål til vores ledere og kolleger i tvivlens spilrum.

Madsen og Pries-Heje (2013) hjælper os med at få øje på forskellige usikkerheder, hvor vi sammen må forholde os til tvivlen og den medfølgende viden.

Der kan ske uventede hændelser i vores organisation, vi kan være i tvivl om, hvordan en opgave skal løses, vi kan være i tvivl om, hvad vores kolleger og projektpartnere tænker og ønsker, vi kan være i tvivl om, hvorvidt vi når det/kommer i gang, og endeligt kan der være en lang række af tvivl om, hvad vi som personer kan holde til (Madsen og Pries-Heje, 2013:142).

Der er en interessant og udfordrende spænding mellem viden og tvivl.

Den kan koges ned til, om vi kan stille relevante spørgsmål til vores evalueringer og til vores omstillingsprocesser, som vi lærer noget af. Det fordrer samtidig, at vi har tillid til, at vi sammen kan finde både tvivl og viden om praksis, der kan udvikle vores praksis positivt.

Læs videre:

Madsen, S. & Pries-Heje, J. (2013). Conceptualizing percieved uncertainity in project work. I Pries-Heje, J. (ed.): Project Management Multiplicity – current trends, Frederiksberg, Danmark: Samfundslitteratur

Wittgenstein, L. (1969). Om Vished. Aarhus, Danmark: Forlaget Philosophia, AU

Ørsted, C. 2020. Fatale Forandringer. People’s Press.


ugla insights digital transformation

Digital transformation

UGLA INSIGHTS

Digital transformation

Hvad er dit næste skridt?

Ugla Insights har skrevet en serie på tre artikler, der beskriver, hvad der kan være din virksomheds næste skridt i digitaliseringsprocessen og dermed de næste kompetencer, der er brug for i lederskabet. Artiklerne er skrevet for projektet Digital Ledelseskultur, der er støttet af Den Europæiske Socialfond.

Læs artiklerne her

I en hastig og forvirrende digital transformationsproces, er anbefalinger til næste skridt værdifuld viden for både ledelse og medarbejdere i arbejdet med vedvarende tilpasning af teknologi og digitalt lederskab.

Der er mange modeller, der forsøger at indkredse digital transformation, og det står efterhånden tydeligt frem, at det handler om ledelsens strategiske og forretningsmæssige reaktion på nye teknologier. Udviklingen af forretningen baseret på ny teknologi er svær, da mange af teknologierne er umodne, har ukendt potentiale og kræver meget arbejde og nye kompetencer i virksomhederne. Endelig betyder den teknologiske udvikling, hvor nye teknologier hele tiden kommer på banen, og afløser andre og forandrer eksisterende forretningsmodeller, at digitalt lederskab skal foregå med fingeren på pulsen i virksomhedens omverden af kunder og partnere, det såkaldte økosystem.

I denne lille artikelserie opfattes digital transformation som en vedvarende forandringsproces der er gennemgribende for hele virksomheden, der styres af ledere og medarbejdere i det digitale lederskab. Forandringsprocessen kan beskrives systematisk og vejlede de næste bedste skridt for virksomhederne. Det betyder, at artiklernes overordnede budskab er, at kompetence til forandringsledelse har en central plads i alt lederskab, uanset om det er en digital, en grøn eller en anden konkret omstillingsproces, man som leder er i gang med. Det er alt sammen forandringsprocesser, der skal ledes. Kompetencer til forandringsledelse, udviklet i den digitale transformationsproces, kan bæres med videre til virksomhedens næste brændende forandringsproces.

Alle tre artikler bygger på det unikke datasæt fra projektet Digital Ledelseskultur med 524 kvantitative besvarelser. Digital Ledelseskultur er et projekt finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Projektets formål er at styrke virksomheders konkurrencedygtighed gennem digitalisering og digital tranformation. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt national projektleder Lifestyle & Design Cluster.